PERSONVERNERKLÆRING

Norlegal Spain SL respekterer – som behandlingsansvarlig – våre kunders og kontakters rett til personvern. Omfanget av de personopplysninger vi besitter om den enkelte, vil avhenge av den forretningsmessige relasjon vi har til vedkommende. Bruken av persondata vil være i samsvar med norsk, spansk og internasjonal lovgivning. Personvernprinsippene følges. 

Prinsippet om at behandlingen skal være lovlig, rettferdig og åpen.

Vår behandling av personopplysninger er lovlig ettersom den er i samsvar med minst ett av personvernforordningens (GDPRs) rettslige (lovlige) grunnlag for persondatabehandling. I tillegg vil vi hensynta øvrig regelverk der vi har et særlig ansvar. Eksempler på dette er lovgivning om taushetsplikt, hvitvaskingsregler, regler om dataoppbevaring o.s.v. Spør oss gjerne om dette om du er i tvil om hvorfor vi noen ganger ber om den type opplysninger vi gjør.

Behandlingen er rettferdig. Dette betyr at vi respekterer den enkeltes rett til personvern og vedkommendes forventninger til at hans/hennes personvern blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Vår behandling av personopplysninger er åpen (NB. for den det gjelder), og det vil på forespørsel gis innsyn i de opplysninger vi besitter og bli opplyst hva disse brukes til. Imidlertid kan innsyn nektes dersom dette krenker andres rett til personvern eller det faller inn under opplysninger som er underlagt taushetsplikt. 

Prinsippet om formålsbegrensning

Norlegal Spain SL behandler personopplysninger for spesifikke, uttrykkelige, angitte legitime formål (for å kunne yte den tjenesten vi er satt til å gjøre). Formålet vil kunne endres. Der det er nødvendig (når det ikke er opplagt ut fra sakens natur) vil endret bruk av personopplysninger avtales. Endret bruk av personopplysninger skjer eksempelvis når en person går over fra å være “kontakt” til å bli “kunde”(klient).

Personopplysninger kan ikke “gjenbrukes” til noe annet enn det som opprinnelig var formålet da de ble gitt. 

Prinsippet om dataminimering.

Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen. Norlegal Spain SL innhenter ikke opplysninger utover det som er nødvendig for å kunne gi bistand i det saken gjelder. 

Prinsippet om riktighet, legitimasjonsplikt

Både vi, som behandlingsansvarlig, og den person opplysningene gjelder, har interesse i at opplysningene er korrekte. Ansvaret ligger hos oss, men vi er avhengig av at eier av personopplysningene informerer oss om eventuelle feil og ber oss rette opp der dette er tilfelle. “Retten til retting” er noe “den lagrede” har i henhold til loven. 

Alle kunder (klienter) plikter å legitimere seg – ved oversending av kopi av legitimasjon eller signering av oppdrag med bankid – før et oppdrag blir formalisert. 

Prinsippet om lagringsbegrensning.

Når et oppdrag er avsluttet, vil vi slette alle mottatte dokumenter og kopier av dokumenter som er oversendt kunden. Kunden vil varsles om dette og gis tilbud om å motta elektronisk kopi av dokumentene. For dokumenter der det er lovpålagt lagringstid, vil lovens pålegg oppfylles.

Som spansk selskap har Norlegal Spain S.L. ikke den samme lagringsplikt på saksdokumenter som advokater i Norge. 

Prinsippet om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Norlegal Spain SL har rutiner og sikkerhetssystemer som gjør at personopplysninger beskyttes mot innsyn og uten tilgang for uvedkommende.

Prinsippet om ansvarlighet.

Norlegal Spain SL har- og tar ansvar for å opptre i samsvar med prinsippene for behandling av personopplysninger, og for å ivareta den registrertes rettigheter og krav på beskyttelse. En viktig del av dette ansvaret er å ta på alvor de tilbakemeldinger våre kontakter / kunder har med hensyn til sitt personvern.

Spesielt om “navn”, “epostadresse”, “telefonnummer”, “interessefelt”

De som kontakter oss på telefon eller via vårt kontaktskjema blir bedt om disse opplysningene. Slike opplysninger vil f.eks. kunne benyttes i forbindelse med Norlegal Spain SLs utsendelse av informasjonsbrev med mindre kunden eksplisitt reserverer seg mot dette.

Spesielt om “nYHETSBREV"

Om du abonnérer på vårt «NYHETSBREV» gjelder følgende:

  • Vi lagrer kun din epostadresse.
  • Vi vil utelukkende benytte den til å sende ut NYHETSBREV – inntil 6 ganger i året
  • Vi verken selger – eller deler – din epostadresse med utenforstående
  • Du kan nårsomhelst avmelde deg ved å sende en mail til post@norlegalspain.no

oooOOOOooo

Norlegal Spain SL arbeider kontinuerlig for å opptre i samsvar med personvernforordningen, og for å dokumentere av våre kunder / kontakter sikres det vern som forordningen (GDPR) fastsetter. 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
PÅ EPOST RABATTKODE SOM GIR

10%

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
RABATTKODE SOM GIR

10%

Chat
Hva kan vi hjelpe med?
Norlegal Spain
Hei!
Hva kan vi hjelpe deg med?